Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Waarom bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

In tijden van economische crisis gaan heel wat bedrijven op de fles. Vaak gaan schuldeisers op zoek naar een schuldige om hun geld terug te vorderen. Daarbij komen ze uit bij de bestuurders die door slecht bestuur de schuldige zouden zijn van hun verlies. Daarom bestaat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Een heel lang woord, maar wat houdt het nu net in?

 

Wat is een bestuurder?

Eerst en vooral moet bepaald worden wanneer iemand een bestuurder is. Men spreekt van een bestuurder van een onderneming als die op de algemene vergadering benoemd is, hij zijn benoeming heeft aanvaard en die benoeming in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. Bestuurders kunnen zowel individueel aansprakelijk gesteld worden als collectief. Omdat de Raad van Bestuur een collectief orgaan is. In principe zijn bestuurders hoofdelijk aansprakelijk tenzij ze kunnen bewijzen dat ze niet deelgenomen hebben aan de overtreding, geen schuld hebben aan de overtreding en de fout aangeklaagd hebben op de eerstvolgende algemene vergadering na het tijdstip waarop ze de overtreding ontdekt hebben.

 

Wanneer aansprakelijk gesteld?

Een bestuurder kan aansprakelijk gesteld worden volgens de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen. Aansprakelijkheid wegens een fout of onrechtmatige daad, wegens schending van het Wetboek Vennootschappen of de statuten, fout t.a.v. RSZ of fiscus en in geval van een grove fout bij een faillissement. Omdat deze abstracte begrippen wat tastbaarder te maken vindt u hieronder enkele specifieke voorbeelden.

Aansprakelijk wegens fout of onrechtmatige daad kan inhouden dat een bestuurder maatschappelijke gelden of goederen gestolen of verduisterd heeft. Of dat hij een faillissement niet tijdig aangegeven heeft. Maar het kan ook het aangaan van verbintenissen in naam van de maatschappij zijn terwijl hij goed wist dat de vennootschap deze niet zou kunnen nakomen.

Aansprakelijkheid wegens overtreding statuten of wet (Wetboek van Vennootschappen) kan inhouden dat er geen jaarlijkse algemene vergadering of bij aanzienlijke verliezen wordt gehouden. Dat de bestuurder geen jaarrekening opmaakt. Dat er geen akten bekend gemaakt worden als bepaald is dat dat nodig is. Wanneer de bestuurder een vaste vergoeding uitkeert als in de statuten iets anders staat.

Aansprakelijkheid t.a.v. RSZ of fiscus kan heel simpel uitgelegd worden. De bestuurder kan aansprakelijk gesteld worden voor het niet betalen van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing of BTW. Inclusief de interesten en bepaalde bijhorende bedragen.